Tin tức
Thư viện huyện Tiên Du

Giới thiệu

- Thời gian thành lập:

- Vốn tài liệu sách: 9875 bản, tạp chí 12 loại

- Số lượng cán bộ: 01 (Đại học Văn Hoá)

- Thẻ bạn đọc/ năm: 169 thẻ, lượt bạn đọc/ năm 3869 lượt; lượt sách báo luân

chuyển/ năm 12538 lượt; phục vụ luân chuyển sách xuống các tủ sách pháp luật,

điểm bưu điện văn hoá xã, tủ sách các thôn: 4 lần/ năm.

- Ứng dụng CNTT: Chưa ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện

Liên hệ

Địa chỉ: Số 1 đường Hồng Vân - TT Lim - huyện Tiên Du

Điện thoại: 0241 3 710 701

Các tin khác