Tin tức
Thư viện huyện Lương Tài

- Thời gian thành lập:

- Vốn tài liệu sách: 4500 bản, tạp chí 3 loại

- Số lượng cán bộ: 01 (trung cấp)

- Thẻ bạn đọc/ năm: 60 thẻ; Lượt bạn đọc/ năm: 1978; Lượt sách báo luân chuyển/

năm: 3695 lượt; Phục vụ luân chuyển sách xuống các điểm bưu điện văn hoá xã: 3

lần/ năm.

- Ứng dụng CNTT: chưa ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện

Liên hệ

Địa chỉ: Thị trấn Thứa - huyện Lương Tài

Điện thoại: 0241 3 641 600

Các tin khác