Tin tức
Thư viện huyện Gia Bình

Giới thiệu

- Vốn tài liệu sách: 8250 bản; báo, tạp chí: 10 loại

- Số lượng cán bộ: 01(Trung cấp thư viện)

- Phục vụ bạn đọc: Thẻ bạn đọc/ năm: 155 thẻ; Lượt bạn đọc/ năm: 7140 lượt; lượt

sách báo luân chuyển/ năm: 21500 lượt; Phục vụ luân chuyển sách xuống điểm bưu

điện văn hoá xã, Trung tâm học tập cộng đồng: 3 lần/ năm.

- Ứng dụng CNTT: chưa ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện

Liên hệ

Địa chỉ: Đường Huyền Quang - TT Gia Bình - huyện Gia Bình

Điện thoại: 0241 3 670197

Các tin khác